Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

MFiPR - Konkurs na realizację szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego - POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/21

Cel:

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych oraz włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Cele są realizowane m.in. poprzez działania dotyczące zwiększenia znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjno-budowlanych.

Tematyka:

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie zrealizowany cykl szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Planuje się przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Wnioskodawcy:
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej - inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • urzędy wojewódzkie,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Realizacja projektu w partnerstwie jest obligatoryjna, wynika to z kryterium dostępu nr 1.

Dofinansowanie:

Planowana alokacja wynosi 5 000 000 zł. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona. Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter ogólnopolski, do dofinansowania zostanie wybrany jeden wniosek o dofinansowanie. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Okres trwania projektu: termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden raz: jako wnioskodawca albo partner.

Z uwagi na limit wniosków składanych przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Składanie wniosków:
 • do COP: 23.04.2021
 • do MFiPR: 01.04.2021 - 05.05.2021