Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

NCBR - Przedsięwzięcie "Oczyszczalnia przyszłości" - PO IR

Cel:

opracowanie i demonstracja innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków, które umożliwią zastosowanie strategii gospodarki bezodpadowej.

Tematyka:

Nowe rozwiązania mają pozwolić ponownie wykorzystać produkty otrzymane w procesie technologicznym (obiegi zamknięte) albo umożliwić takie ich przetworzenie, które pozwoli na wykorzystanie w innych dziedzinach życia gospodarczego. Oczyszczalnia powinna pozwolić na zawrócenie biogenów do gleby w formie nawozów i polepszaczy gleby, zapewniając podstawy rolnictwa w obiegu zamkniętym. Oczyszczalnia przyszłości zapewni odzysk energii (lub energooszczędność ciągu technologicznego), usuwanie szkodliwych mikrozanieczyszczeń oraz odzysk wody (oczyszczonych ścieków), która będzie mogła być wykorzystana do celów gospodarczych i przemysłowych, np. do nawadniania w rolnictwie, utrzymania zieleni miejskiej, jako wymiennik ciepła w ciepłownictwie, jako rozpuszczalnik w przemyśle.

Wnioskodawcy:

Nie określono katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy. Jeden podmiot (rozumiany jako osoba fizyczna, jednostka organizacyjna albo osoba prawna) może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, niezależnie od tego czy składa wniosek samodzielnie, czy łącznie z innym podmiotem/innymi podmiotami.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z innymi podmiotami, przy czym:

  • w przypadku wniosku złożonego przez kilka podmiotów, są oni traktowani jako jeden wnioskodawca, co oznacza m.in., że mogą sumować swój potencjał na potrzeby wymagań przedsięwzięcia i odpowiadają solidarnie względem NCBR, zarówno na etapie postępowania, jak i wykonania umowy, z zastrzeżeniem punktu kolejnego,
  • w zakresie podstaw wykluczenia ocenie, ze skutkiem dla wszystkich podmiotów tworzących wspólnie wnioskodawcę, podlega z osobna każdy wskazany we wniosku podmiot wchodzący w skład wnioskodawcy,
  • zasady współpracy pomiędzy tymi podmiotami muszą być uregulowane pisemną umową (np. umową konsorcjum), która musi zostać przedstawiona NCBR wraz z wnioskiem,
  • zarówno wnioskodawca występujący samodzielnie, jak i wnioskodawcy działający wspólnie mogą powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania, że spełniają warunki działu określone w dokumentacji przedsięwzięcia w zakresie doświadczenia wnioskodawcy lub zespołu projektowego, potencjału technicznego lub technologicznego w tym na potrzeby kryteriów oceny wniosków. Zasoby podmiotu trzeciego będą wzięte pod uwagę wyłącznie w przypadku, gdy podmiot ten weźmie rzeczywisty udział w realizacji przedsięwzięcia jako podwykonawca zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy co najmniej w takim zakresie, w jakim nastąpiło udzielenie zasobów. Zmiana podmiotu trzeciego po złożeniu wniosku nie jest dopuszczalna z wyjątkiem sytuacji zmiany podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
Dofinansowanie:

łączny budżet przedsięwzięcia to 27 mln zł. Maksymalne wynagrodzenie brutto dla jednego wykonawcy: etap I - 2 mln zł; etap II - 19 mln zł.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 24.02.2021
  • do NCBR: 05.03.2021