Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

NCBR - Szybka ścieżka dla regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 1/1.1.1/2021

Cel:

podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Tematyka:

brak określonego zakresu tematycznego.

 • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
 • w przypadku projektu realizowanego samodzielnie, wnioskodawca musi realizować projekt poza województwem mazowieckim, a w przypadku konsorcjum, wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta; żadne z tych miejsc nie może znajdować się w województwie mazowieckim;
 • prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Wnioskodawcy:

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym minimum jednego przedsiębiorstwa i minimum jednej jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:
 • dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.
 • dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) wynikająca z rozporządzenia 651/2014 oraz rozporządzenia MNiSW.

Budżet: 300 000 000 PLN, w tym:

 • 100 000 000 PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
 • 200 000000 PLN z alokacji dla pozostałych województw.
Okres trwania projektu: 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu będzie aktywny od 22 marca 2021 r.)

Konkurs jest podzielony na rundy:

 • od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r. - tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych);
 • od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r. (godz. 16:00) - tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

Uwaga: nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach danej rundy przekroczy 500% alokacji danej rundy z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w danej rundzie trwa co najmniej 7 dni.

Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie internetowej NCBR.

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 02.04.2021
 • do NCBR (duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, także z udziałem MŚP i jednostek naukowych): 22.03.2021 - 12.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 23.04.2021
 • do NCBR (MŚP oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych): 13.04.2021 - 04.05.2021