Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

PARP - Badania na rynek - konkurs ogólny - PO IR 3.2.1

Cel:

wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Tematyka:

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne związane z inwestycją początkową, usługi doradcze, prace rozwojowe, wydatki inwestycyjne na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Wnioskodawcy:

o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

PW może występować w roli podwykonawcy.

Dofinansowanie:

kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 65 mln zł, 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 435 mln zł.

Okres trwania projektu: Rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 12 m-cy od dnia złożenia wniosku. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR tj. 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie PARP.

Zgodnie z pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Składanie wniosków:
  • do COP: 10.02.2021
  • do PARP: 17.02.2021