Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

PARP - Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus - PO IR 2.3.5

Cel:

dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Tematyka:

Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania,
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Realizacja inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.
Wnioskodawcy:

podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem pięciu regionów Polski Wschodniej).

Partnerstwo/podwykonawstwo:

przedsiębiorca może powierzyć realizację usługi m.in. jednostce naukowej.

Dofinansowanie:

środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim to 8 463 000 zł,
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie to 61 537 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 000 zł, natomiast dofinansowania - 51 000 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczą wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu 500 000 zł oraz maksymalnie do 1 000 000 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
 • w zakresie inwestycji początkowej: zgodna z mapą pomocy regionalnej.
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie PARP.

Konkurs podzielony jest na rundy:

 • runda I  – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
 • runda II – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • runda III -  od 1 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r.

Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie internetowej PARP.

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.07.2021
 • do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): 28.07.2021