Już wkrótce uruchomienie FERS (Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027)

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) to następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

Program będzie wspierał projekty z zakresu poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Program kierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, organizacji  pozarządowych, uczelni, podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Budżet całego programu wynosi 21,7 mld zł, wkład UE to 18 mld zł. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej Europejski Fundusz Społeczny + będzie realizowany na dwóch  poziomach - regionalnym - w ramach 16 programów regionalnych wdrażanych przez samorządy województw oraz krajowym - poprzez krajowy program FERS.

Prace nad przygotowaniem FERS są zaawansowane, na początku stycznia minister funduszy i polityki regionalnej wraz z przedstawicielami 9 instytucji pośredniczących podpisali porozumienia w sprawie wdrażania FERS. Wdrażanie działań w FERS  zostało powierzone 9 Instytucjom Pośredniczącym. Jedną z nich jest NCBR, który ma realizować  działania w ramach dwóch priorytetów FERS: I – Umiejętności oraz III - Dostępność i usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami. Realizacja projektów da uczelniom m.in. możliwość tworzenia nowych kierunków studiów, angażowania praktyków do prowadzenia zajęć, podnoszenia kompetencji kadry akademickiej. Przewiduje się również kontynuowanie inicjatyw realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, m.in. w ramach tzw. trzeciej misji uczelni i Uczelni dostępnej.

W połowie stycznia natomiast zatwierdzono zasady finansowania FERS. Dokument ten opisuje główne założenia systemu finansowania programu, m. in. istotne warunki kwalifikowalności wydatków, rodzaje projektów planowanych do realizacji w FERS, zasady konstruowania budżetu projektów.

Przygotowany przez COP wyciąg z zasad finansowania FERS można pobrać z naszego sharepointa.