Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki mogą zgłaszać:

  • uczelnie, które na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wstąpiły w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, które posiadały kategorię naukową A+ albo A– mogą zgłosić dwóch kandydatów w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzą działalność naukową,
  • podmioty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), posiadające kategorię naukową A+ albo A, mogą zgłosić dwóch kandydatów w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzą działalność naukową,
  • organizacje reprezentujące środowisko naukowe, mogą zgłosić dwóch kandydatów.

Członkiem Rady może być osoba, która:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki;
  • nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki.

 Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

Zgłoszenie kandydata składa się w oparciu o formularz zgłoszeniowy składający się z części:

  • A i B, które wypełnia uczelnia/podmiot/organizacja i podpisuje osoba reprezentująca daną instytucję zgłaszającą,
  • C, D i E, które wypełnia i podpisuje kandydat.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 29 lipca 2022 r.

1) drogą pocztową na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Zespół Identyfikujący”

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

z dopiskiem „Rada NCN”

albo

2) poprzez ePuap na adres skrzynki Ministerstwa Edukacji i Nauki (decyduje data wpływu do MEiN):

/gn9u55ai9v/SkrytkaESP

z dopiskiem „Rada NCN”.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MEiN.