Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

Raporty roczne za 2020 r. do NCN

Informacja na temat składania raportów rocznych za 2020 r. do Narodowego Centrum Nauki.

W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do 31 marca 2021 r. oraz nawiązując do preferowanej przez NCN formy dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów badawczych, jaką jest dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesyłania jej na adres ESP ePUAP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do COP najpóźniej do dnia 15 marca 2021 r.:

  • dwóch egzemplarzy raportu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF podpisanych odręcznie przez Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora oraz Kierownika projektu,

jeśli raport dotyczy projektu od 25. edycji konkursowej (od OPUS 13, PRELUDIUM 13)

  • jednego egzemplarza raportu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF podpisanego odręcznie przez Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora,
  • PDF raportu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez Kierownika projektu (PDF prosimy przesyłać na adres: Weronika.Figurska@pw.edu.pl).

Ze względu na dużą liczbę dokumentów podpisywanych elektronicznie przez Prorektora, dostarczenie do COP dokumentów we wskazanym terminie pozwoli na uzyskanie niezbędnych podpisów Kwestor i Prorektora na wersji papierowej raportów oraz opatrzenie przez Prorektora podpisem elektronicznym plików PDF lub skanów raportów, a także przesłanie dokumentów do NCN poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP w Dziale Projektów Krajowych COP. 

UWAGA: uprzejmie prosimy Kierowników projektów posiadających podpisy elektroniczne o sprawdzenie ważności certyfikatów swoich podpisów, a w przypadku upływu terminu ważności o skontaktowanie się z Centrum Informatyzacji w celu ich odnowienia.