Wyniki konkursów OPUS 26, SONATA 19 i MINIATURA 8 – 12 projektów PW z dofinansowaniem

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursów OPUS 26, SONATA 19 i MINIATURA 8 . Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Szczegóły pozytywnie ocenionych wniosków PW znajdują się w tabeli poniżej.

         
Konkurs Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Dofinansowanie
OPUS 26 Od Sztuki do Nauki: Redukując ograniczenia generatywnych modeli dyfuzyjnych dr Kamil Deja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 502 640 zł
OPUS 26 Metoda szybkiego wyznaczania rozkładu temperatury w przekształtniku energoelektronicznym zmontowanym na podłożu PCB o wysokiej przewodności cieplnej prof. Mariusz Malinowski Wydział Elektryczny  1 339 560 zł
OPUS 26 ASEP i inne modele całkowalnej probabilistyki prof. Jacek Wesołowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 606 340 zł
SONATA 19 Plazmonowe nanopiece w strukturze aerożelowego monolitu do (termo)fotokatalitycznej produkcji wodoru z fazy gazowej w reakcjach silnie endotermicznych. dr Kamil Czelej Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 634 678 zł
SONATA 19 Zastosowanie mikrosystemów Cell-on-a-chip do badań przebiegu oraz monitorowania leczenia obwodowych chorób demielinizacyjnych o podłożu autoimmunizacyjnym dr Magdalena Flont CEZAMAT  1 839 028 zł
SONATA 19 Pokonywanie ograniczeń wynikających z ekranowania Debye'a z pomocą hybrydowych grafenowo-nanorurkowych urządzeń w wielobiomarkerowej diagnostyce sepsy dr Marcin Filipiak CEZAMAT  1 822 070 zł
SONATA 19 Metaloorganiczny mariaż cukrów z porfirynami. Ku nowym fotouczulaczom dr Maciej Malinowski Wydział Chemiczny 1 241 350 zł
SONATA 19 Budowanie reużywalnych reprezentacji w głębokim uczeniu maszynowym dr Mateusz Ostaszewski Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 768 600 zł
SONATA 19 Sztuczna inteligencja w nieukierunkowanej inwigilacji elektronicznej: nowe zagrożenie dla prywatności czy szansa na zgodność z prawem? dr Marcin Rojszczak Wydział Administracji i Nauk Społecznych  1 086 634 zł
SONATA 19 Wpływ fosforylacji peptydów Aβ na aktywność redoks ich kompleksów z jonami miedzi i proces agregacji w kontekście choroby Alzheimera dr Nina Wezynfeld Wydział Chemiczny 1 209 081 zł
SONATA 19 Badanie właściwości przyrządów RRAM na bazie tlenku krzemu na potrzeby inżynierii neuromorficznej dr Piotr Wiśniewski  CEZAMAT  999 729 zł
MINIATURA 8 Odpowiedzialność rodzicielska w perspektywie prawnoporównawczej dr Albert Pielak Wydział Administracji i Nauk Społecznych  36 373 zł

W konkursie OPUS nie ma ograniczeń co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań. SONATA to konkurs kierowany dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. MINIATURA wspiera realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Do 17 czerwca 2024 r. trwa nabór w konkursie OPUS 27. Więcej informacji na naszej stronie. Do 31 lipca 2024 r. można składać wnioski w konkursie MINIATURA 8.

Więcej o aktualnych naborach - w harmonogramie przygotowanym przez COP.