Osoby do kontaktu:

Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN - Projekty badawcze

Projekty i inicjatywy Ministerstwa mają na celu poprawę jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, nagradzanie najlepszych, wspieranie dobrych praktyk. Pomoc zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieranie zespołów młodych wynalazców.

Diamentowy Grant - program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Dla kogo:  Student.
Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.
Budżet: Ok. 20 mln zł na edycję.
Max wysokość grantu: Do 220 tys. zł, w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 2,5 tys. zł miesięcznie.
Terminy: Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MEiN oraz w newsletterze.
Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy.

 Iuventus Plus - program wspiera finansowo badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców, w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z  2015 r. poz. 249).

Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Zgłaszane projekty mogą stanowić kontynuację prac lub inicjować nowe badania w obszarze nauki, w którym autor posiada publikacje w ww. czasopismach.

Dla kogo: Młody naukowiec (do 35. roku życia).
Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.
Budżet: Budżet edycji 2015  –  15 mln zł.
Maksymalna kwota na finansowanie projektu: 300 tys. zł.
Terminy: Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze
Okres realizacji: 36 miesięcy.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - program finansuje realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dla kogo: Jednostki naukowe, Uczelnie, Polska Akademia Umiejętności,  podmioty działające na rzecz nauki, biblioteki naukowe, ministrowie kierujący działami administracji rządowej i kierownicy centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby własne.
Cele: 

 1. promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 2. organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 3. upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 5. utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 7. udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 8. udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 9. udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 10. stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 11. digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 12. wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych

Budżet:  W zależności od wnioskodawcy.
Terminy:  Wnioski do MEiN składane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF do dnia 31 października 2017 r.
Okres realizacji: 12 lub 24 miesiące (2018 lub 2018-2019).