Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

COST - European Cooperation in Science and Technology - nowe akcje

Cel:

Wsparcie współpracy między naukowcami z całej Europy i umożliwienie im dostępu do międzynarodowych sieci naukowych.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 7 specjalistów z danej dziedziny, reprezentujących różne kraje członkowskie COST (Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, oraz jedno państwo współpracujące – Izrael).

Dofinansowanie:

Badania w ramach akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je jednostki naukowe. Z budżetu COST pokrywane są koszty konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych.

Okres trwania projektu: 4 lata.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu e-COST.

Aby polscy naukowcy mogli wziąć udział w konkretnej akcji COST, Polska musi formalnie zaakceptować dotyczące tej akcji Memorandum of Understanding

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach COST i MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.11.2020
  • do COST (portal e-COST): 13.11.2020