Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

DUT Call - 1-2023 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
 1. Positive Energy Districts Pathway (PED)
 • topic 1: Energy Resilience and Energy Poverty
 • topic 2: Urban Regeneration and Refurbishment
 • topic 3: Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

     2.15-minutes City Pathway (15mC)

 • topic 1: Integrated Policies and Evidence to Reduce Car-dependency
 • topic 2: Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments
 • topic 3: Empower People for Urban Mobility Transitions 

     3. Circular Urban Economies Pathway (CUE)

 • topic 1: The Built Environment as a Resource Base
 • topic 2: Knowledge and optimisation of resources flows between urban and rural areas
 • topic 3: Planning and Designing urban areas with Nature: Towards a Regenerative Urbanism
Adresat:

wnioskodawca po stronie polskiej:

 • organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę,
 • przedsiębiorca (MŚP i duży przedsiębiorca),
 • grupa podmiotów (złożona z co najmniej dwóch organizacji prowadzących badania i upowszechniająca wiedzę lub z co najmniej jednej organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Grupa podmiotów może dodatkowo zawierać gminę, powiat, związek międzygminny, związek międzypowiatowy, związek powiatowo-gminny i/lub organizację pozarządową). 
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z:

- min. 3 partnerów (wszystkie podmioty prawne muszą być od siebie niezależne, aby mogły zostać uznane za różnych wnioskodawców) pochodzących z min. 3 następujących krajów:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Poland, Portugalia, Republika Korei, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy;.

 • w tym min. 2 partnerów pochodzących z następujących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Poland, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy;

 • w tym min. 1 organ samorządu miejskiego (miasto, gmina lub podmiot świadczący kluczowe usługi miejskie).
Dofinansowanie:

alokacja środków w konkursie - 1,82 mln euro (planuje się dofinansowanie 4-9 projektów).

Maks. dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy:

 • 200 tys. euro na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się wnioskodawca jednopodmiotowy (organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę lub przedsiębiorca) lub
 • 475 tys. euro na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się grupa podmiotów.

100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych. Wyjątek: badania podstawowe maks. 10% wartości projektu krajowego i tylko dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę oraz innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami (gminy, powiaty, związki międzygminne, związki międzypowiatowe, związki powiatowo-gminne, organizacje pozarządowe).

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,4685 zł

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny UEFISCDI electronic submission system.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i DUT

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 • wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej
 • wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego
 • wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 13.11.2023
 • do Partnerstwa DUT (Pre-proposal):: 21.11.2023, 13:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do Partnerstwa DUT (Full-proposal):: 30.04.2024, 13:00