Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

GlobalStars z udziałem Tajwanu - 2023

Uwaga:

Wraz z wnioskiem krajowym Wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia i składa elektronicznie w języku angielskim wniosek międzynarodowy na platformie eureka.smartsimple.ie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania przemysłowe,
 • prace rozwojowe.
Zakres tematyczny:
 • High Tech
  • ICT and Cyber Security,
  • Smart Manufacturing,
  • Advanced Biotechnologies and Medical Devices
 • Sustainable Environment
  • Electrical Vehicle,
  • Hydrogen Energy,
  • Technology for Upcycling/Recycling of Material.
Adresat:

bez ograniczeń.

Wnioskodawca:

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być:

 • mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • grupy podmiotów: 
  • złożone z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy.

Liderem Konsorcjum we wnioskowanej części polskiej może być tylko przedsiębiorca.

Dofinansowanie:

Maks. dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi: 

w przypadku grupy podmiotów: 1,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 tys. zł,

w przypadku MŚP: 750 tys. zł.

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 70 proc. całkowitego kosztu projektu.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek krajowy należy przesłać elektronicznie, w formie skanów odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanych na adres eureka@ncbr.gov.pl.

Wniosek międzynarodowy należy złożyć elektronicznie w języku angielskim na platformie https://eureka.smartsimple.ie.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Potencjał komercyjny:

TAK

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 07.06.2023
 • do międzynarodowej instytucji finansującej i NCBR: 20.06.2023, 14:00