Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Cel:

Wspieranie działań pracowników PW, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC. Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu; przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową; wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Pracownicy Politechniki Warszawskiej. Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (IDUB), jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Dofinansowanie:

do 25 000 zł.

Okres trwania projektu: Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do Decyzji Rektora PW nr 331/2020 z 8.12.2020. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie COP.

Składanie wniosków:
  • do COP PW: 08.12.2020 - 07.01.2021