Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Cel:

wspieranie działań pracowników PW, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC. Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu; przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową; wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

pracownicy Politechniki Warszawskiej. Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (IDUB), jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Dofinansowanie:

do 25 tys. zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Kierownik grantu otrzyma również dodatek za aktywność naukową w wysokości 6 tys. zł, jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny. W przypadku, gdy wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie, kierownik grantu otrzyma 12 tys. zł.

Okres trwania projektu: środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.
Miejsce/sposób składania wniosków:

kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Decyzji Rektora PW nr 201/2021 z 3.08.2021 oraz CV według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku o grant wewnętrzny dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie BIP PW

Składanie wniosków:
  • do COP: 10.02.2022