Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - ERC Synergy Grants

Cel: Umożliwienie wspólnych badań wybitnym naukowcom (Principal Investigators) i ich zespołom o różnych umiejętnościach, wiedzy i zasobach. Główni badacze składający wniosek muszą wykazać synergię, komplementarność i wartość dodaną takiej współpracy, która może doprowadzić do przełomowych odkryć, niemożliwych do osiągnięcia, gdyby poszczególni naukowcy pracowali oddzielnie.
Tematyka: każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

grupa 2-4 wybitnych badaczy, spośród których jeden zostanie wyznaczony na Corresponding Principal Investigator.  

Dofinansowanie:

do 10 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 4 mln EUR.

Okres trwania projektu: do 6 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the corresponding host institution. W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej i European Research Council.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.11.2017
  • do KE: 02.08.2017 - 14.11.2017