Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2020-two-stage)

Cel:

Wsparcie projektów wielkoskalowych przedstawiających wysoce innowacyjne technologie, procesy lub produkty, które są wystarczająco dojrzałe i mają znaczny potencjał w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Tematyka:

Technologie niskoemisyjne.

Wnioskodawcy:

Osoby prawne (podmioty prywatne, publiczne oraz organizacje międzynarodowe), zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjum.

Dofinansowanie:

Do 60% kosztów kwalifikowalnych. Do 40% całkowitej przyznanej kwoty dotacji może zostać wypłacone po zamknięciu finansowym lub po osiągnięciu określonego etapu poprzedzającego zamknięcie finansowe, jeżeli taki kamień milowy został określony w umowie o grant.

Granty będą wypłacane w formie ryczałtu. Płatności będą zależeć od właściwej realizacji działania, osiągnięcia rezultatów i zakończenia pakietów prac.

Okres trwania projektu: do 4 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Wnioski wstępne zostaną ocenione pod kątem skuteczności, innowacyjności i poziomu dojrzałości projektu. Projekty spełniające tylko dwa pierwsze kryteria mogą zostać zakwalifikowane do pomocy w opracowaniu projektu (project development assistance – PDA). Dla PDA przeznaczona jest łączna kwota 8 mln euro.

Wnioski pełne będą oceniane według trzech powyższych kryteriów i dodatkowo według skalowalności i efektywności kosztowej.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków (etap I):
  • do COP: 19.10.2020
  • do KE (portal SEDIA) - wnioski wstępne: 29.10.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do COP: 13.06.2021
  • do KE (portal SEDIA) - wnioski pełne: 23.06.2021