Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2020)

Cel:

Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami służąca wymianie wiedzy, rozwojowi kariery zawodowej uczestników, zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z programem Horyzont 2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

Tematyka:

Każda dziedzina wiedzy, wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych krajach. Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

Ryczałtowe, na podstawie osobomiesięcy (4600 euro na osobomiesiąc na oddelegowywanego pracownika). W przypadku, gdy ryczałt nie pokryje 100% kosztów podróży i pobytu osoby oddelegowanej, można ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych MNiSW. 

Okres trwania projektu: do 4 lat (max. 540 osobomiesięcy).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków:
  • do KE (SEDIA): 12.05.2020