Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

H2020 - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Pilot on quantum simulator (EuroHPC-2020-01-b)

Cel:

Opracowanie, wdrożenie i koordynacja na poziomie europejskim infrastruktury symulacji kwantowej (QS) około 100+ współdziałających jednostek kwantowych, która będzie dostępna za pośrednictwem chmury na niekomercyjnych zasadach dla publicznych i prywatnych użytkowników europejskich.

Tematyka:

Badania aplikacyjne i prace rozwojowe w zakresie technologii symulacji kwantowej.

Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z min. 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych krajach. Wnioski mogą składać:

  • organizacje badawcze,
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • grupy podmiotów.
Dofinansowanie:

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu wynosi 200 tys. euro.

Okres trwania projektu: 3-5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Funding & tender opportunities.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe.

Składanie wniosków:
  • do KE (system SEDIA): 28.07.2020