Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europa - EIC Pathfinder Open 2021

Cel:

wsparcie technologii o wysokim poziomie ryzyka znajdujących się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4).

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa, projekt musi spełniać następujące wymagania:

  • przekonująca, długoterminowa wizja radykalnie nowej technologii, która ma potencjał, aby mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo;
  • konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowo-technologiczny, zapewniający postęp w kierunku przewidywanej technologii;
  • podejście i metodologia badawcza o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, z konkretnymi i wiarygodnymi celami.
Wnioskodawcy:

konsorcja złożone z minimum 3 podmiotów z 3 różnych krajów.

Dofinansowanie:

do 3 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Miejsce/sposób składania wniosków:

wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków zostaną podane w momencie publikacji założeń do danej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.05.2021
  • do KE (portal SEDIA): 08.04.2021 - 19.05.2021