Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - ERC Synergy Grant 2022

Cel:

Umożliwienie wspólnych badań wybitnym naukowcom (Principal Investigators) i ich zespołom o różnych umiejętnościach, wiedzy i zasobach. Główni badacze składający wniosek muszą wykazać synergię, komplementarność i wartość dodaną takiej współpracy, która może doprowadzić do przełomowych odkryć, niemożliwych do osiągnięcia, gdyby poszczególni naukowcy pracowali oddzielnie.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

grupa 2-4 wybitnych badaczy, spośród których jeden zostanie wyznaczony na Corresponding Principal Investigator.

Dofinansowanie:

do 10 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 4 mln euro.

Okres trwania projektu: do 6 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders stronie ERC.

Składanie wniosków:
  • do COP: 28.10.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 08.11.2022