Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europa - EUSPA

Cel:

Wsparcie projektów tworzących komercyjne rozwiązania dla unijnego sektora usług pochodnych związanych z przestrzenią kosmiczną.

Tematyka:
  • EGNSS and Copernicus applications in support of the European Green Deal (HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-51) – projekty wspierające transformację gospodarki europejskiej celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050;
  • EGNSS applications for safety and crisis management (HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52) – projekty wspierające priorytety polityczne UE w zakresie bezpieczeństwa obywateli, zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania kryzysowego;
  • EGNSS applications for the digital age (HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-53) – projekty wspierające zastosowanie EGNSS (European Global Navigation Satelite System) na rynkach masowych i profesjonalnych.
Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów.

Dofinansowanie:

100% kosztów projektów dla podmiotów non-profit i 70% dla pozostałych. Szacowana przez Komisję średnia wartość poszczególnych projektów to 2-3 mln euro.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EUSPA oraz Funding & Tenders Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 16.02.2022