Osoby do kontaktu:

 COP PW

Aleksander Molenda

 22 234 + wew. 14 82

 aleksander.molenda@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - MSCA STAFF EXCHANGES - 2023 (MSCA-2023-SE)

Uwaga:

Planowane wyjazdy muszą spełniać wymóg mobilności w jednych z trzech zakresów: międzynarodowej, międzysektorowej i/lub interdyscyplinarnej. Szczegóły wymogów zostały określone w Guide for Applicants.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badawczo-rozwojowy

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • organizacje pozarządowe
Wnioskodawca:

konsorcja międzynarodowe składające się z min. 3 niezależnych podmiotów z 3 różnych państw, z których min. 2 posiadają siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Jeżeli wszyscy konsorcjanci pochodzą z tego samego sektora (akademickiego lub nieakademickiego), min. partner musi mieć siedzibę w niestowarzyszonym kraju trzecim.

Szczegółowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Work Programme.

Dofinansowanie:

do 100 proc. (w formie kosztów jednostkowych).

Okres trwania projektu: do 4 lat, maks. 360 osobomiesięcy na projekt
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders, na stronie Marie Skłodowska-Curie Actions i stronie NAWA MSCA SE.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 14.02.2024
  • do KE (Funding & Tenders Portal: 28.02.2024, 17:00