Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks (MSCA DN)

Cel:
  • Promowanie międzynarodowej, międzysektorowej oraz interdyscyplinarnej współpracy w zakresie szkolenia na poziomie studiów doktoranckich w Europie;
  • Szkolenie wysoko wykwalifikowanych doktorantów oraz stymulowanie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności w Europie oraz poza nią.
Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa. Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach 3 typów projektów:

  • Doctoral Networks (DN)
  • Industrial Doctoral Networks (DN-ID),
  • Joint Doctoral Networks (DN-JD).
Wnioskodawcy:

Konsorcja międzynarodowe:

  • Doctoral Networks: co najmniej trzy niezależne podmioty, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa, przy czym co najmniej jeden z nich ma siedzibę w państwie członkowskim;
  • Industrial Doctoral Networks: wymóg ze standardowych Doctoral Networks + dodatkowo przynajmniej jeden z trzech podmiotów musi pochodzić z sektora akademickiego i przynajmniej jeden z sektora nieakademickiego;
  • Joint Doctoral Networks: wymóg ze standardowych Doctoral Networks + dodatkowo co najmniej trzy niezależne podmioty muszą mieć możliwość nadawania tytułu doktora (przynajmniej dwa z nich muszą posiadać siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa).

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

 do 100% (w formie kosztów jednostkowych).

Okres trwania projektu: do 48 m-cy • Doctoral Networks: max. 360 osobomiesięcy; • Industrial Doctoral Networks: max. 540 osobomiesięcy; • Joint Doctoral Networks: max. 540 osobomiesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal. 

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie  Funding & Tenders Portal

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.11.2021
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 16.11.2021