Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA PF)

Cel:
 • Wspieranie karier naukowców i promowanie doskonałości w badaniach naukowych.
 • Działanie jest skierowane do naukowców posiadających tytuł doktora, którzy chcą prowadzić działalność badawczą za granicą, zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenia w innych krajach, dyscyplinach i sektorze pozaakademickim, rozwinąć swoją karierę naukową.
Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa realizowana w ramach dwóch typów PF:

 • European Postdoctoral Fellowships – dla naukowców przyjeżdżających do Europy z dowolnego kraju na świecie lub przemieszczających się w obrębie Europy;
 • Global Postdoctoral Fellowships – dla naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań poza Europą, o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie obywatele lub długoterminowi rezydenci państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.
  • Faza wyjazdowa: Pierwsza część projektu (od 12 do 24 miesięcy) jest realizowana w niestowarzyszonym Państwie Trzecim,
  • Faza powrotna: Obowiązkowy powrót (12 miesięcy) do podmiotu z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Naukowcy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na odbycie stażu trwającego do 6 miesięcy w organizacji pozaakademickiej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Staż ten musi odbyć się po zakończeniu PF.

Wnioskodawcy:

Naukowcy:

 • posiadający tytuł doktora w momencie zakończenia naboru wniosków;
 • posiadający max. 8-letnie doświadczenie naukowe, licząc od daty uzyskania stopnia doktora (KE dopuszcza wyjątki);
 • spełniający warunek mobilności określony w Work Programmme.

Indywidualny naukowiec składa wniosek wraz z instytucją goszczącą (np. uczelnią, instytutem badawczym, firmą, fundacją).

Podmioty prowadzące działalność w zakresie badań jądrowych z siedzibą w jednym z państw członkowskich Euratomu lub krajów stowarzyszonych z tym programem, mogą składać wnioski do MSCA Postdoctoral Fellowships (dodatkowy budżet w wysokości 1 miliona euro).

Dodatkową szansą dla polskich jednostek jest udział w ERA Fellowships Call, czyli projektach realizowanych przez naukowców w tzw. Widening Countries. Dzięki tej opcji wysoko ocenione wnioski MSCA PF (łączna liczba punktów jest równa lub wyższa niż 85%), które nie znalazły się na głównej liście rankingowej, będą sfinansowane z osobnego budżetu, dedykowanemu szerszemu uczestnictwu i wzmacnianiu europejskiej przestrzeni badawczej.

Dofinansowanie:

 do 100% (w formie kosztów jednostkowych).

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. • European Postdoctoral Fellowships: 12-24 miesiące • Global Postdoctoral Fellowships: 24-36 miesięcy
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.09.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.05.2022 - 14.09.2022