Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

Horyzont Europa – Maria Skłodowska-Curie Actions: Staff Exchanges (MSCA SF)

Cel:

wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami służąca wymianie wiedzy, rozwojowi kariery zawodowej uczestników, zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z programem Horyzont Europa oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze) oraz sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Wymiany personelu między organizacjami w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych muszą odbywać się pomiędzy różnymi sektorami (akademickimi lub nieakademickimi), z wyjątkiem sytuacji, gdy są one interdyscyplinarne. W przypadku partnerstw z niestowarzyszonymi krajami trzecimi, dozwolone są wymiany w obrębie tego samego sektora i tej samej dyscypliny.

Szczegółowe zasady określono w Programie Pracy.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa, wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe składające się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów z trzech różnych państw, z których przynajmniej dwa posiadają siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Jeżeli wszyscy konsorcjanci pochodzą z tego samego sektora (akademickiego lub nieakademickiego) przynajmniej jeden partner musi mieć siedzibę w niestowarzyszonym kraju trzecim.

Szczegółowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Programie Pracy.

Dofinansowanie:

do 100% (w formie kosztów jednostkowych).

Okres trwania projektu: do 4 lat, max. 360 osobomiesięcy na projekt.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Funding & Tender Portal.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Funding & Tender Portal. 

Składanie wniosków:
  • do COP: 28.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 09.03.2022