Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions for Ukraine (MSCA4Ukraine)

Cel:

umożliwienie ukraińskim naukowcom kontynuowania pracy w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktów ze społecznościami badawczymi i innowacyjnymi w Ukrainie.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy:

instytucja goszcząca w imieniu kandydata.

Instytucja goszcząca jest odpowiedzialna z sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymagane kryteria.

Kandydat musi:

  • być narodowości ukraińskiej, lub bezpaństwowcem (stateless person) lub posiadać obywatelstwo kraju trzeciego, z głównym miejscem zamieszania na Ukrainie (primary residence) w dniu 24 lutego 2022,
  • zostać przesiedlony w dniu lub po 24 lutego 2022 lub być w gotowości do przeniesienia się z Ukrainy,
  • posiadać tytuł doktora (w dniu rozpoczęcia projektu) lub rozpocząć przewód doktorski w instytucji szkolnictwa wyższego w Ukrainie (zakończenie rozpoczętego programu nauczania instytucji będzie skutkowało otrzymaniem tytułu doktora),
  • posiadać niezbędne zdolności językowe, by skutecznie przeprowadzać badania w instytucji goszczącej – co potwierdzi sama instytucja w aplikacji.
Dofinansowanie:

pełny budżet na działanie to 25 mln euro. Zasady dotyczące stawek pozostają takie same jak w przypadkach MSCA Doctoral Networks oraz MSCA Postdoctoral Fellowships. 

Nabór prowadzony jest do wyczerpania środków.

Okres trwania projektu: od 6 do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje:

dotyczące złożenia wniosku oraz wymagań wobec kandydata i instytucji goszczącej znajdują się w dokumencie MSCA4Ukraine: Terms of Reference w rozdziale 7.2 (strony 8-10) oraz na stronie SAR Europe.