Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2021)

Cel:

Wsparcie wysoce innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii, procesów bądź produktów zaawansowanych w stopniu umożliwiającym znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Tematyka:
  • działania wspierające innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy w sprawie EU ETS, w tym w bezpiecznym dla środowiska wychwytywaniu i utylizacji dwutlenku węgla (CCU), które w znacznym stopniu przyczynią się do łagodzenia skutków zmian klimatu.
  • działania wspierające rozwiązania zastępujące produkty wysokoemisyjne wytwarzane w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS;
  • działania wspierające projekty mające na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 (CCS);
  • działania wspomagające tworzenie innowacyjnych technologii energii odnawialnej i magazynowania energii.
Wnioskodawcy:

Pojedynczy wnioskodawcy oraz konsorcja składające się z dwóch i więcej podmiotów.

Dofinansowanie:

Dotacja w formie płatności ryczałtowej do 60% kosztów projektów o minimalnych nakładach kapitałowych o wartości 7,5mln euro. Dofinansowanie będzie udzielane projektom o minimalnych całkowitych nakładach kapitałowych powyżej 7,5 milionów euro. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów projektu co oznacza, że wnioskodawca będzie w stanie uzyskać dodatkowe dofinansowanie z publicznych lub prywatnych źródeł.

Okres trwania projektu: do 4 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Funding & Tenders Portal.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Funding & Tenders Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 17.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 03.03.2022