Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Komisja Fulbrighta - Fulbright Specialist Program - pobyt amerykańskich specjalistów w Polsce

Cel:

nawiązanie lub pogłębienie i rozszerzenie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami oraz wspólna realizacja projektu, poprzez wizytę specjalisty w polskiej instytucji. Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz lub rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

Tematyka:

nauki: techniczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, humanistyczne, społeczne, polityczne, prawne.

Wnioskodawcy:

uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i jej instytuty naukowe, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności i inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Polskie instytucje oraz amerykańscy stypendyści mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. W odniesieniu do amerykańskich stypendystów muszą jednak upłynąć dwa lata od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist, by ich kandydatury mogłyby być ponowie zgłoszone do programu.

Dofinansowanie:

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych stypendysty. Pozostałe koszty - honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA - pokrywa Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

Okres trwania projektu: od 14 do 42 dni kalendarzowych.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony do 15 marca 2021 r. w elektronicznym systemie składania wniosków World Learning.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Fulbright Poland.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.03.2021
  • do Komisji Fulbrighta: 15.03.2021