Komisja Fulbrighta - Fulbright Specialist – amerykańscy specjaliści w Polsce

Cel: Przyjęcie amerykańskich specjalistów do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.
Tematyka: nauki: biologiczne, chemiczne, humanistyczne, matematyczne, medyczne, polityczne, prawne, przyrodnicze, rolnicze, społeczne, ścisłe i techniczne.
Wnioskodawcy:

uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Dofinansowanie:

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych stypendysty. Pozostałe koszty pokrywa Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

Okres trwania projektu: 14-42 dni (dni kalendarzowych).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do przesłania:

  • wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) na adres e-mail Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
  • wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego na adres Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Amerykański kandydat składa aplikację do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

Szczegółowe informacje:

http://www.fulbright.edu.pl/specialist/

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.11.2017
  • do Komisji Fulbrighta: 01.10.2017 - 13.11.2017