Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

M-ERA.NET - 3 - 2023

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:
 • sustainable advanced materials for energy
 • innovative surfaces, coatings and interfaces
 • high Performance Composites
 • functional Materials
 • advanced materials and technologies for health applications
 • next Generation Materials for Advance Electronics
Adresat:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z:

 • przedsiębiorców lub
 • przedsiębiorstw i organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę (w dowolnej konfiguracji)

w liczbie min. 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów, w tym min. 2 partnerów musi pochodzić z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Dodatkowo w skład konsorcjum musi wchodzić przynajmniej jedno przedsiębiorstwo z Polski.  

Lista krajów/regionów biorących udział w konkursie znajduje się na stronie M-ERA.NET Call 2023.

Dofinansowanie:

alokacja środków w konkursie - 2,0 mln euro (planuje się dofinansowanie ok. 6 projektów).

100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,6745 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny M-ERA.NET Proposal Submission.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i programu M-ERA.NET

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. Wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej.

2. Wniosek pełny (Full-Proposal - wzór dostępny we wrześniu 2023 r.) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego.

3. Wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 08.05.2023, 16:00
 • do M-ERA.NET (Pre-proposal): 16.05.2023, 11:59
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do M-ERA.NET (Full-proposal): 21.11.2023, 11:59