Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Struzik

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

NIMOZ - Conservation, Protection and Use – rozwój badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem

Cel: Wsparcie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu dziedzictwa kulturowego.
Tematyka: Konserwacja, ochrona i użytkowanie dziedzictwa kulturowego:
1. Analiza i prezentowanie zmian (Analysing and modelling change),
2. Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości (Sustainable protection and enhancement of values),
3. Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym (Management of cultural heritage at risk),
4. Wielopłaszczyznowa ochrona (Layered conservation).
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum 3-5 zespołów badawczych z 3-5 różnych krajów uczestniczących w programie, tj. Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego,  które występują jako partnerzy w międzynarodowych konsorcjach badawczych:

  1. państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem,
  2. samorządowe instytucje kultury,
  3. archiwa państwowe,
  4. publiczne uczelnie artystyczne,
  5. organizacje pozarządowe.

Podmioty te w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Dofinansowanie:

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 tys. euro = 429 740 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego w języku angielskim za pośrednictwem platformy internetowej: https://www.jpich-conservation.eu/.

Polski wnioskodawca (zespoły badawcze będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera umowy finansowe z beneficjentami programu na wniosek NIMOZ po ogłoszeniu wyników konkursu.

Składanie wniosków:
  • do JPICH Conservation, Protection and Use: 11.09.2019