Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

NIMOZ - Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH

Cel:

Sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

Tematyka:

Interdyscyplinarne projekty badawcze, łączące wiedzę i doświadczenie z nauk humanistycznych, społecznych, sztuki oraz nauk technicznych i ścisłych, w ramach pięciu głównych obszarów:

 1. Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie (Rethinking the implicit role of cultural heritage in socjety),
 2. Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie (Perspectives on and constructions of cultural heritage),
 3. Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój (Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals),
 4. Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego (Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage),
 5. Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne (Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values).
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum 3-5 zespołów badawczych z 3-5 różnych krajów uczestniczących w programie, tj. Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego,  które występują jako partnerzy w międzynarodowych konsorcjach badawczych:

 1. państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem,
 2. samorządowe instytucje kultury,
 3. archiwa państwowe,
 4. publiczne uczelnie artystyczne,
 5. organizacje pozarządowe.

Podmioty te w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Dofinansowanie:

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 tys. euro = 428 990 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego w języku angielskim za pośrednictwem platformy internetowej: http://jpi-ch.eu/ 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NIMOZ.

Składanie wniosków:
 • do NIMOZ: 22.09.2020