Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

PATHFINDER OPEN - 2023

Uwaga:

Program będzie wspierał technologie o wysokim poziomie ryzyka znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4).

Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty badawczo-rozwojowe.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych, natomiast wniosek musi spełniać następujące wymagania:

  • przekonująca długoterminowa wizja radykalnie nowej technologii, która ma potencjał, aby mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo,
  • konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowo-technologiczny, zapewniający postęp w kierunku przewidywanej technologii,
  • podejście i metodologia badawcza o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, z konkretnymi i wiarygodnymi celami.
Adresat:

konsorcja projektowe składające się z min. 3 podmiotów z 3 różnych państw, w tym przynajmniej 1 podmiot z państwa członkowskiego UE i 2 z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.

Wnioskodawca:

lider konsorcjum.

Dofinansowanie:

do 3 mln euro, w określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Okres trwania projektu: niezdefiniowany w Programie Prac.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

na stronie zaproszenia do składania wniosków.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders.

Termin złożenia wniosku:
  • do KE (portal SEDIA): 07.03.2023