Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

TRANSCAN-3 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research - 2023

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt w tej sprawie z opiekunem projektu w COP.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

poprawa skuteczności obecnego wykrywania, diagnozowania, prognozowania i leczenia nowotworów poprzez opracowanie nowych podejść opartych na lepszym zrozumieniu epigenetyki nowotworów.

Nowatorskie interdyscyplinarne podejścia z odpowiednich dziedzin inżynierii, informatyki, fizyki, biologii i medycyny.

Adresat:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 i maks. 6 partnerów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Liczba partnerów może zostać zwiększona do 7, jeśli w skład konsorcjum wchodzi jeden partner z Węgier, Łotwy, Słowacji lub Turcji.

Konsorcjum badawcze nie może składać się z więcej niż dwóch grup badawczych z jednego kraju.

Kraje uczestniczące w programie: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Tajwan, Turcja.

Wnioskodawca:

• organizacja badawcza (uczelnia, jednostka naukowa)
• mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo
• konsorcjum złożone z w/w podmiotów.

Dofinansowanie:

budżet dla Polski to 600 tys. euro na wszystkie projekty z udziałem polskich partnerów, a całościowy budżet dla programu TRANSCAN to ponad 19 mln euro:

  • maks. kwota dofinansowania na projekt z polskim udziałem to 200 000 euro (bez względu na liczbę polskich podmiotów konsorcjum)
  • dla organizacji badawczych (niebędących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania - do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 09.05.2023 r. – 4.5723 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny od 29.05.2023 r.

W przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż 1 polski podmiot, wniosek krajowy jest składany wspólnie przez konsorcjum polskich podmiotów.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak.

Szczegółowe informacje:

więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie NCBR oraz TRANSCAN.

Konkurs składa się z 3 etapów:

1. wniosek wstępny (pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,

2. wniosek pełny (full-proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,

3. wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
  • do COP: 11.07.2023
  • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek wstępny): 21.07.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
  • do COP: 05.12.2023
  • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek pełny): 15.12.2023