Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Wspólne Centrum Badawcze KE - Dostęp do infrastruktury badawczej

Cel:

jak najlepsze wykorzystanie infrastruktury badawczej w Europie.

Tematyka:

dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej do badań reakcji jądrowych, radioaktywności, promieniowania i technologii stosowanych w nauce i praktyce (EUFRAT - European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications):

Wnioskodawcy:

naukowcy z instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem badawczym Euratom.

Dofinansowanie:

100% kosztów za używanie infrastruktury badawczej, z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych.
W określonych przypadkach można otrzymać dofinansowanie kosztów podróży i pobytu.

Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy:
JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EU Science Hub.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.09.2021
  • do KE: 15.09.2021