Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

XII polsko-tajwański konkurs – 2024 (NCBR)

Uwaga:

Nabór wniosków jest jednoetapowy.

Wniosek złożony przez Wnioskodawcę zawiera:

 • wniosek krajowy o dofinansowanie udziału polskich podmiotów w realizacji projektu międzynarodowego
 • wniosek międzynarodowy (Application form). 
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • dla ścieżki 1 (tzn. dla organizacji badawczych i grup podmiotów złożonych z takich organizacji): badania podstawowe (do 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe,
 • dla ścieżki 2 (tzn. dla przedsiębiorstw i grup podmiotów złożonych z przedsiębiorstw lub  przedsiębiorstw i organizacji badawczych): badania przemysłowe, prace rozwojowe
Zakres tematyczny:
 • Neuroscience
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • Materials science and engineering
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 • Quantum technology and Cybersecurity
 • Aviation and Space Research
 • Semiconductors
Adresat:

organizacje badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa z Polski i Tajwanu

Wnioskodawca:

konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich.  Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być:

 • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,
 • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw (mikro-, małe lub średnie) lub z samych przedsiębiorstw (mikro-, małe lub średnie).
Dofinansowanie:

w zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące:

 • dla ścieżki 1: maksymalnie 30 tys. euro na rok, na projekt obejmujący badania podstawowe (do 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe
 • dla ścieżki 2: maksymalnie 100 tys. euro na rok, na projekt obejmujący badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,2773 zł

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wniosek (wniosek krajowy, wniosek międzynarodowy application form) należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami lub pliki podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym) na adres e-mail: tajwan@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu.

Wniosek krajowy należy przygotować w jęz. polskim, natomiast wniosek międzynarodowy w jęz. angielskim.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 10.06.2024
 • do NCBR: 17.06.2024