Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

COST - European Cooperation in Science and Technology

Cel:

Wsparcie współpracy między naukowcami z całej Europy i umożliwienie im dostępu do międzynarodowych sieci naukowych.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Uczestnictwo jest otwarte dla naukowców z:

  • uczelni,
  • instytutów naukowych,
  • zarówno dużych, jak i małych, publicznych oraz prywatnych organizacji,

ze wszystkich 38 krajów członkowskich COST (Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, oraz jedno państwo współpracujące - Izrael).

W działania COST można zaangażować się na 3 różne sposoby:

  • można wziąć udział w konkursie na nową akcję COST jako pomysłodawca akcji lub dołączyć do pisania propozycji akcji COST jako tzw. secondary proposer (kiedy ogłaszany jest nowy konkurs);
  • dołączyć do już istniejącej akcji COST;
  • zostać zewnętrznym ekspertem COST.

Do istniejących akcji COST można dołączyć w dowolnym momencie, zgłaszając swoje zainteresowanie Przewodniczącemu Akcji (Action Chair) oraz Krajowemu Koordynatorowi COST lub krajowemu członkowi komitetu zarządzającego akcji (Management Committee Member).

Należy jednak pamiętać, że z programu COST finansowany jest udział w działaniach akcji COST max. 2 delegatów z danego państwa (zasada przyjęcia do akcji COST: first come first served), którzy automatycznie zostają członkami Management Committee. Do akcji COST można dołączyć również jako Substitute Member (max. 3 delegatów z danego państwa), jednakże ich udział w działaniach akcji COST nie jest finansowany z programu COST.

Dofinansowanie:

Badania w ramach akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je jednostki naukowe, jedynie koszty koordynacji pokrywane są z budżetu COST. Program zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych.

Okres trwania projektu: 4 lata.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu e-COST.

Aby polscy naukowcy mogli wziąć udział w konkretnej akcji COST, Polska musi formalnie zaakceptować dotyczące tej akcji Memorandum of Understanding

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach COST i MEiN.