Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

MEiN - Granty na granty: promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Cel: wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.
Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa. Wniosek projektowy powinien być złożony w:
1. Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme),
2. Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach Partnerstw Europejskich i misji, z wyjątkiem:
• partnerstw współfinansowanych (Co-funded European Partnerships),
• grantów indywidualnych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),
• projektów typu KIC (Knowledge and Innovation Communities) finansowanych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT),
• projektów dedykowanych NCP Network.
Wnioskodawcy:

uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, które wystąpiły we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

1. KE albo innego podmiotu przez nią upoważnionego – w roli:

  • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  • koordynatora lub współkoordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader lub WP co-leader),
  • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
  • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;

2. ERC – w roli instytucji goszczącej naukowca (głównego badacza – Principal Investigator, PI) realizującego grant ERC.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:

1. ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold, przy czym w przypadku gdy:

  • zasady oceny ustanowione przez KE określają poziom Threshold dla poszczególnych kryteriów oceny, wymagane jest uzyskanie co najmniej poziomu progu Threshold w każdym z tych kryteriów,
  • wniosek projektowy jest wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w związku z którym zostało przyznane finansowanie w ramach jednej z wcześniejszych edycji przedsięwzięcia „Granty na granty”, wymagane jest uzyskanie ostatecznej oceny KE na poziomie wyższym od poprzedniego;

2. oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC – Proof of Concept (PoC) – ostatecznej oceny na poziomie A.

Dofinansowanie:
Rola wnioskodawcy Maksymalna wysokość środków finansowych*
Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum 30 000 zł
Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader)

 

15 000 zł

Samodzielny wnioskodawca (single applicant)

 

20 000 zł

Ubiegający się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND
Ubiegający się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC (PI) 40 000 zł

*Maksymalna wysokość środków finansowych nie może przekroczyć 1/2 kwoty wskazanej w tabeli w przypadku gdy:

  • we wniosku projektowym wnioskodawca występuje w roli współkoordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP co-leader) albo
  • wniosek projektowy jest wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego

W przypadku spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w ust. 11, maksymalna wysokość środków finansowych nie może przekroczyć 1/4 kwoty wskazanej w tabeli.

Środki można przeznaczyć na:

  • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE lub ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione określone dokumenty finansowe (związane np. z uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach/spotkaniach networkingowych, związanych z opracowaniem wniosku projektowego;  organizacją bądź uczestnictwem w spotkaniach roboczych międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader), albo zespołu projektowego),
  • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC w formie elektronicznej w systemie ZSUN-OSF.

W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC w ramach programu ramowego pod nazwą Horyzont Europa wnioskodawca otrzymał przed dniem 26 września 2022 r., wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.