Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

MEiN - Wsparcie udziału polskich podmiotów w inicjatywach EIT

Cel:

Wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki - polskich partnerów we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT), w latach 2021–2027.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dofinansowanie:

W ramach przedsięwzięcia są finansowane koszty:

  1. jednorazowej opłaty za przystąpienie do Wspólnot - wysokość finansowania stanowi równowartość w złotych maks. 50 000 euro.
  2. rocznej opłaty członkowskiej w związku z uczestnictwem we Wspólnotach wnoszonej w okresie realizacji przedsięwzięcia przez partnerów głównych lub stowarzyszonych - wysokość finansowania jest uzależniona od wysokości rocznej opłaty członkowskiej i stanowi równowartość w złotych maksymalnie:
  • 100 000 euro rocznie – dla podmiotów będących partnerami głównymi (core/full/formal partner);
  • 30 000 euro rocznie – dla podmiotów będących partnerami stowarzyszonymi albo afiliowanymi (associate/affiliated partner).
Okres trwania projektu: do 7 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie MEiN) należy składać na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

Wnioski należy składać w terminie 90 dni od dnia wniesienia pierwszej rocznej opłaty członkowskiej – w przypadku podmiotu, który przystąpił do Wspólnoty w okresie realizacji przedsięwzięcia MEiN (od 3 grudnia 2021 r.).

Nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.