Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

MNiSW - Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Cel:

Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach programów badawczych Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Tematyka:

Wszystkie dziedziny nauk.

Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Warunkiem udziału podmiotów w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym.

W przypadku projektu realizowanego w ramach programu H2020 MSCA-COFUND wnioskodawcą może być wyłącznie zwycięzca konkursu ogłoszonego w ramach tego programu, czyli instytucja składająca wniosek w systemie SEDIA, określana jako „beneficiary”.

Dofinansowanie:

do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego systemu ZSUN/OSF.

Nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na MNiSW.