Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

NCBiR, NCN, NAWA, FNP - ERC Mentoring Initiative (ERC MI)

Cel:

zwiększenie uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski).

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

naukowcy, którzy planują złożenie wniosku o grant ERC Starting, ERC Consolidator lub ERC Advanced w najbliższym konkursie oraz którzy realizują określone typy projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) lub Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), po zweryfikowaniu informacji dostarczonej przez wnioskodawców, wskaże mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i zainicjuje kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. Baza mentorów składa się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów grantów ERC.

Możliwość ponownego skorzystania z inicjatywy występuje w kolejnym roku kalendarzowym pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku do ERC i przejścia do drugiego etapu oceny wniosków w wyniku pierwszego uczestnictwa w ERC MI.  

Dofinansowanie:

koszty mentoringu będą pokrywane ze środków finansowych pochodzących z tych projektów. Wynagrodzenie dla mentora wynosi 100 euro brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin), natomiast cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze.

Miejsce/sposób składania wniosków:

przez formularz, w którym zainteresowani naukowcy wskazują, jaki grant krajowy realizują.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie KPK.