Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest programem ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, w ramach którego można starać się o granty na:

 • projekty indywidualne (MSCA IF, granty ERC) i w konsorcjum międzynarodowym z instytucjami naukowymi i/lub przedsiębiorstwami,
 • badania naukowe i poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • szkolenie młodych naukowców (MSCA ITN, MSCA Cofund) i pracowników (MSCA RISE),
 • wzmocnienie międzynarodowej pozycji naukowej instytucji badawczych (ERA Chairs, Teaming, Twinning). 

Konkursy w programie Horyzont 2020 odpowiadają trzem priorytetom oraz uzupełniającym je celom szczegółowym i działaniom UE.

1. Doskonała baza naukowa (Excellence in Science):

 • granty ERC (European Research Council - Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych),
 • przyszłe i powstające technologie (FET - Future and Emerging Technologies),
 • działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions),
 • europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktury), dostępna dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership):

 • wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT - Leadership in enabling and industrial technologies): ICT, nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia, zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, przestrzeń kosmiczna,
 • dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),
 • innowacje w MŚP (innovation in SMEs).

3. Wyzwania społeczne (Societal Challenges):

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),
 • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
 • działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies),
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens).

4. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading excellence and widening participation):

 • Teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych,
 • Twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi,
 • ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy.

5. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society)

6. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT - European Institute of Innovation and Technology)

7. Wspólne Centrum Badawcze – JRC

8. Euratom Research and Training Programme 2014-2018

Dofinansowanie: Dla uczelni wyższych jako  jednostek non-profit poziom dofinansowania wynosi 100%. Narzuty (koszty pośrednie) wynoszą 25% kosztów bezpośrednich (bez kosztów podwykonawstwa).

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. Portal umożliwia:

W przypadku pytań dotyczących programu Horyzont 2020 na PW prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.