Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC - European Research Council) finansują realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy, szczególnie projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. W tym przypadku klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

Granty ERC zapewniają naukowcom swobodę i niezależność:

  • w doborze tematu (bottom-up approach), 
  • w tworzeniu zespołu,
  • w wyborze instytucji goszczącej.

Granty ERC przeznaczone są dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej.

Konkurs ERC Kto Kwota euro 
 (max)*
Czas
Starting Grant początkujący naukowiec, 2-7 lat po doktoracie 1,5 mln 5 lat
Consolidator Grant naukowiec u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie 2 mln 5 lat
Advanced Grant doświadczony naukowiec, z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat 2,5 mln 5 lat
Synergy Grant 2-4 wybitnych naukowców o różnych umiejętnościach, wiedzy i zasobach, których współpraca może  doprowadzić do przełomowych odkryć, niemożliwych do osiągnięcia, gdyby poszczególni naukowcy pracowali oddzielnie 10 mln 6 lat
Proof of Concept naukowiec, który zrealizował już grant ERC i chce skomercjalizować wyniki badań 150 tys. 18 m-cy

* Zwiększenie budżetu o odpowiednio: 1 mln euro lub 4 mln euro jest możliwe w przypadku:

  • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

 

Grant ERC pokrywa:

  1. do 100% kosztów kwalifikowanych: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badania, aparaturę (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynniki, podróże, publikacje, opłaty konferencyjne, zlecenia zewnętrzne itp.,
  2. koszty pośrednie instytucji goszczącej w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych.

 

Instytucja goszcząca (Host Institution), w której realizowany jest grant, musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Może to być instytucja macierzysta naukowca. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia.

Zarówno lider (Principal Investigator), jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.