Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

MEiN - Inicjatywy i programy wspierające udział w Horyzoncie 2020

W celu wsparcia udziału polskich zespołów badawczych w projektach naukowo-badawczych w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz Euroatom MEiN proponuje:

  1. Granty na granty,
  2. Premia na Horyzoncie,
  3. Dofinansowanie projektów MSCA-RISE w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych.

Granty na granty

W ramach przedsięwzięcia można wystąpić o: 

  • refundację kosztów poniesionych i/lub dla których w określonym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe w związku z przygotowaniem, uzupełnieniem albo poprawieniem wniosków na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC);
  • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Premia na Horyzoncie

W ramach przedsięwzięcia można uzyskać środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu z programu ramowego Horyzont 2020 lub programu Euratom, niezależnie od formy ich zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu. Program nie obejmuje projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming. 

O przyznanie środków finansowych z „Premii na Horyzoncie” można ubiegać się po podpisaniu z Komisją Europejską umowy na realizację projektu (grant agreement).

Dofinansowanie projektów MSCA-RISE

Dofinansowanie obejmuje delegacje zaplanowane w projekcie MSCA-RISE w ramach Horyzontu 2020, którego budżet nie pokrywa faktycznych kosztów podróży i pobytu.

W celu uzyskania dofinansowania należy podać listę delegacji z pełnym planem kosztów każdej z nich (na wzorze tabeli przygotowanej przez MEiN).