Programy

NCN - Projekty Badawcze

Opublikowano: 04.10.2017

Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

MEiN - Projekty badawcze

Opublikowano: 04.10.2017

Projekty i inicjatywy Ministerstwa mają na celu poprawę jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, nagradzanie najlepszych, wspieranie dobrych praktyk. Pomoc zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieranie zespołów młodych wynalazców.

FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opublikowano: 06.10.2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

NCBR - Współpraca dwustronna

Opublikowano: 18.09.2017

Porozumienia dwustronne o współpracy z partnerami zagranicznymi, inicjowane i zawierane przez NCBR, mają za zadanie wspieranie badań naukowych i przemysłowych oraz prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności Polski w priorytetowych obszarach oraz wzmocnienie międzynarodowej pozycji kraju w obszarze badań.

NCBR - Programy Strategiczne

Opublikowano: 04.10.2017

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.

NCBR - Programy Krajowe

Opublikowano: 04.10.2017

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zadaniem Centrum jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki.

NCBR - Programy na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Opublikowano: 04.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w porozumieniu z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.