Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w 2024 i 2025 roku.

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Wysokość dofinansowania: Maks. kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15 proc. kosztów bezpośrednich.

Kierownik grantu otrzyma również dodatek za aktywność naukową w wysokości 6 tys. zł, jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny. W przypadku, gdy wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie, kierownik grantu otrzyma 12 tys.zł.

Dodatkowy warunek: Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Składanie i ocena wniosku: Kierownik grantu składa wniosek o grant wewnętrzny poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów (COP) na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl w wersji edytowalnej i w formie skanu lub w wersji edytowalnej i w wersji papierowej.    

Termin składania wniosków: 10.06.2024 - 05.07.2024

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową ds. grantów ERC w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia naboru.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji.

Realizacja grantu: Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia

Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Rozliczenie grantu: Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić w całości do dyspozycji Kierownika IDUB.

Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP.

Szczegółowe informacje na temat konkursów Europejskiej Rady ds. Badań dostępne są w zakładce Granty ERC.

O pierwszym na PW grancie ERC  – Starting dla prof. Trusiaka – pisaliśmy tutaj. Drugi grant - Advanced - otrzymał prof. Tomasz Skotnicki, o czym można przeczytać tu.

Więcej na temat konkursów ERC i tego, co zrobić, aby zdobyć taki grant, można przeczytać w naszym tekście Grant ERC – naukowy znak jakości oraz poradniku Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej. Znajdują się tam m.in. odpowiedzi na pytania, co oznacza doskonałość naukowa i jak sprawdzić, czy nasz pomysł spełnia kryteria, a także co zyskują laureaci grantów. Przydatne mogą być też materiały dla zainteresowanych konkursami, przygotowanymi przez ERC i KPK i linki do wniosków, które uzyskały dofinansowanie w poprzednich edycjach i porady laureatów.