Osoby do kontaktu:

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG - 2.12 Granty na Eurogranty - organizacje badawcze - 1/2024 - runda 2 (PARP)

Uwaga:

Ze względu, że wsparcie na pokrycie wszystkich kosztów kwalifikowanych związanych z przygotowaniem wniosku o Eurogrant udzielane jest wyłącznie w ramach pomocy de minimis, jednostki PW zainteresowane aplikowaniem w konkursie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW.

Instytucja finansująca: PARP
Rodzaj przedmiotowy projektu:

wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

Zakres tematyczny:

działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj: przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:

 • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
 • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
 • ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
 • prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE,
 • opracowanie analiz specjalistycznych.
Adresat:

organizacje badawcze

Wnioskodawca:

organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie:
 • środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze 22 mln zł
 • poziom dofinansowania: 100 proc.
 • min. wartość kosztów kwalifikowanych 19 500 zł
 • maks. wartość kosztów kwalifikowanych 58 225 zł
Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza datę 31.12.2029 r. wyznaczającą koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu FENG
Sposób złożenia wniosku:

za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PARP.

Okres realizacji:

a) może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

b) musi uwzględniać okres do daty uruchomienia i czas trwania naboru w programie UE/konkursie w programie UE,

c) musi uwzględniać okres od daty rozpoczęcia oceny (pierwszego etapu) do zakończenia oceny wniosku o Eurogrant w programie UE/konkursie w programie UE (ostatni etap),

d) powinien uwzględniać czas niezbędny do uzyskania przez wnioskodawcę informacji potwierdzającej zakończenie oceny wniosku o Eurogrant w programie UE/konkursie w programie UE, wynikający z zasad tego (konkretnego) naboru,

e) nie może wykraczać poza datę 31.12.2029 r. wyznaczającą koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu FENG.

Projekty składane są w rundach:

 1. 25.04.2024 – 27.06.2024
 2. 28.06.2024 – 22.08.2024
 3. 23.08.2024 – 31.10.2024
 4. 01.11.2024 – 02.01.2025
 5. 03.01.2025 – 06.03.2025
 6. 07.03.2025 – 24.04.2025

Zostaną ocenione w terminie maks. 60 dni od upływu poszczególnych terminów.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 12.08.2024
 • do PARP: 28.06.2024 - 22.08.2024, 16:00