Osoby do kontaktu:

 COP PW

Joanna Jaguszewska

 22 234 + wew. 64 50
  joanna.jaguszewska@pw.edu.pl

Magdalena Lipka-Chudzik

 22 234 + wew. 61 31
 magdalena.lipka@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

KPO - Realizacja badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym - 1/2024 (ABM)

Uwaga:

Wnioski w konkursie mogą być składane jedynie przez wnioskodawców jednopodmiotowych. Każdy z wnioskodawców może złożyć maks. 5 wniosków. 

Ze względu na ww. ograniczenie podjęto decyzję o przeprowadzeniu wewnętrznej preselekcji pomysłów na projekty. Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza Wstępnego zgłoszenia projektu.

Wypełniony formularz należy przesłać do DFS COP najpóźniej do 12 lipca do godziny 16:00.

Instytucja finansująca: Agencja Badań Medycznych
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu wpisujące się we wskazane działania szczegółowe Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031.

Realizacja wspartych prac ma doprowadzić do wzrostu liczby innowacyjnych projektów na nowe lub ulepszone rozwiązania/ technologie/ produkty/ metody/ z potencjałem przyszłego wykorzystania, które w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do podniesienia efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia.

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcia powinny wpisywać się w min. 1 z następujących działań szczegółowych:

• rozwiązania w obszarze produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych;

• rozwiązania w obszarze produktów leczniczych opartych na terapii komórkowej i produktach białkowych;

• rozwiązania w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu i leków biopodobnych;

• rozwój nowatorskich rozwiązań lekowych w fazie badawczo-rozwojowej w celu wzmocnienia polskiego sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego;

• rozwiązania pozwalające na centralizację danych o pacjencie, zbieranie i przetwarzanie danych typu RWD/RWE (Real World Data/Evidence) oraz zapewniające dostęp do informacji o pacjencie z każdego

punktu leczenia;

• rozwiązania do zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów, skuteczności terapii, przewidywania progresji choroby i wsparcia decyzji terapeutycznych, w szczególności w zakresie chorób układu krążenia i metabolicznych;

• rozwiązania do koordynacji procesu diagnostyki i leczenia pacjenta, szczególnie w zakresie leczenia specjalistycznego i szpitalnego;

• metody i urządzenia diagnostyczne do zdalnej i nieinwazyjnej diagnostyki pacjenta, w szczególności w obszarze onkologii i chorób metabolicznych oraz chorób krążenia;

• nowe metody diagnostyczne zwiększające dokładność i szybkość diagnostyki przy akceptowalnym koszcie rynkowym, w szczególności w zakresie onkologii i chorób zakaźnych;

• urządzenia i rozwiązania wspierające leczenie i rehabilitację, w szczególności w obszarach neurologii, kardiologii i pulmonologii,

• rozwinięcie innowacyjnego rozwiązania będącego obecnie w fazie badań podstawowych w zakresie odpowiadającym potrzebom zdrowotnym kraju.

Adresat:
 1. uczelnie publiczne w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, których składowe podmioty zostały utworzone na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Polskiej Akademii Nauk;
 4. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt. c;
 5. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 6. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
 8. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
 9. organizacje samorządów zawodowych w sektorze ochrony zdrowia, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
 10. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
 11. podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna.
Wnioskodawca:

uczelnie

Dofinansowanie:
 • poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia (wydatki bezpośrednie oraz pośrednie) może wynosić od 2 mln zł do 15 mln zł,
 • poziom wsparcia dla części niegospodarczej wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Okres trwania projektu: min. czas trwania przedsięwzięcia nie może być krótszy niż 12 m-cy, maks. czas trwania przedsięwzięcia nie może przekroczyć 18 m-cy. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedsięwzięć nie może przekroczyć 31.03.2026 r.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

dostępne są na stronie ABM.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 02.08.2024
 • do ABM: 12.08.2024, 11:59