Osoby do kontaktu:

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach - 5/2023 (NCBR)

Uwaga:

Pomimo tego, że w konkursie liderem jest zawsze przedsiębiorca, DFS COP opracował wzór umowy konsorcjum. By uzyskać wzór, należy się zgłosić do opiekuna konkursu w COP.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych projektów obejmujących moduły:

 • B+R, wdrożenie innowacji, 
 • infrastruktura B+R, 
 • cyfryzacja, 
 • zazielenienie przedsiębiorstw, 
 • internacjonalizacja, 
 • kompetencje.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo, obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Organizacja badawcza może wziąć udział wyłącznie w realizacji modułu B+R.

Zakres tematyczny:

Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w min. 1 Krajową Inteligentną Specjalizację.

Adresat:

konsorcja

Wnioskodawca:

konsorcja, składających się z:

 • dużych przedsiębiorstw
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP 
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych 
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych 
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. W każdym module może uczestniczyć inny zestaw konsorcjantów.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości i na warunkach określonych dla przedsiębiorstw.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Dofinansowanie:

min. wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln zł - w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo
 • 2 mln zł - w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo

Maks. wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Organizacja badawcza jako konsorcjant realizuje projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej, nie otrzymuje pomocy publicznej i może otrzymać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach FENG, tj. 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (możliwość składania wniosków od 15 grudnia 2023 r.)

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin składania wniosków może zostać skrócony, gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200 proc. budżetu naboru.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 29.02.2024
 • do NCBR: 15.12.2023 - 08.03.2024, 16:00